ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าอบรมฟรีในโครงการ

SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรู้ทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง

พบกับ เสวนา “พัฒนาการทางวาทวิทยาและแนวโน้มการเรียนการสอนวาทวิทยาในยุคโลกาภิวัตน์” และอีก 14+3 หลักสูตรเชิงนวัตกรรม ผ่านการบรรยาย สัมมนาและฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

ผู้สนใจทำอย่างไร

  • ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scn.ncath.org หรือเฟซบุ๊ก Speech Communication Network
  • สำหรับผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการใน 3 โครงการปริญญานิพนธ์ทางวาทวิทยา โปรดติดต่อโดยตรงที่ผู้ประสานงานหลักสูตร
  • ขยายเวลารับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ประกาศชื่อผู้เข้าอบรมแต่ละหลักสูตรในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ที่ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โทรศัพท์: 0-2218-2182, อีเมล: sppa.expo@gmail.com หรือเฟซบุ๊ก Speech Communication Network
 

ปิดรับสมัครใน

00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


โปสเตอร์โครงการ

อัพเดท: โปสเตอร์จาก 3 โครงการปริญญานิพนธ์ทางวาทวิทยา

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจาก 3 โครงการปริญญานิพนธ์ทางวาทวิทยา โปรดติดต่อโดยตรงที่ผู้ประสานงานหลักสูตรหรือ คลิกที่นี่

ตารางการจัดอบรม

วันที่ 1: พุธที่ 15 มีนาคม 2560

ห้องเวลาหลักสูตรวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย
100113.00-16.00ทักษะการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศอ.ภิญญดา ธิติกุลมาศนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป
100213.00-16.00กลยุทธ์และทักษะการนำเสนอทางวิชาการ – ภาษาไทยอ.ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์นิสิต นักศึกษา
100413.00-16.00การสร้างและสื่อสารภาพลักษณ์บุคคลอ.วิทวัส สังสะกิจบุคคลทั่วไป
ดร.เทียม09.00-12.00เสวนา – พัฒนาการทางวาทวิทยาและแนวโน้มการเรียนการสอนวาทวิทยาในยุคโลกาภิวัตน์รศ.เมตตา วิวัฒนานุกูลนิสิต นักศึกษา อาจารย์
และบุคคลทั่วไป
ดร.เทียม13.00-16.00ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์นิสิต นักศึกษา
ChocBox13.00-16.00Workshop สื่อสารการแสดงอ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พรนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป

วันที่ 2: พฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

ห้อง
เวลาหลักสูตรวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย
10019.00-12.00ทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสารอ.อาภาวี เศตะพราหมณ์ ภู่ระหงษ์นิสิต นักศึกษา
10049.00-12.00กลยุทธ์และทักษะการสร้างสรรค์สื่อประกอบการนำเสนออ.ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์นิสิต นักศึกษา
100413.00-16.00กลยุทธ์และทักษะการนำเสนอทางวิชาการ – ภาษาอังกฤษอ.ดร.ปภัสสรา ชัยวงศ์นิสิต นักศึกษา
ChocBox13.00-16.00การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการสื่อสารอ.ดร.กฤษณะ พันธุ์เพ็งนิสิต นักศึกษา

วันที่ 3: ศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

ห้องเวลาหลักสูตรวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย
100113.00-16.00ทักษะการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศอ.ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณรนิสิต นักศึกษา
10049.00-12.00ทักษะการเป็นวิทยากรและกระบวนกรมืออาชีพอ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 100413.00-16.00ทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสารอ.จตุพร สุวรรณสุขุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป
ดร.เทียม09.00-12.00ศาสตร์สื่อสารการแสดงกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอ.คณาธิป สุนทรรักษ์นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 ดร.เทียม13.00-16.00ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนผศ.ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์บุคคลทั่วไป
ChocBox13.00-16.00Workshop สื่อสารการแสดงอ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พรนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป

วันที่ 4: เสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

ห้องเวลาหลักสูตรวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย
10019.00-12.00ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนและกล่าวสุนทรพจน์รศ.อวยพร พานิชบุคคลทั่วไป
100113.00-16.00ทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสารอ.จตุพร สุวรรณสุขุมบุคคลทั่วไป
ดร.เทียม13.00-16.00ทักษะการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศอ.อารียา เฟื่องประดิษฐ์กุลบุคคลทั่วไป
ChocBox13.00-16.00การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการสื่อสารอ.ดร.กฤษณะ พันธุ์เพ็งบุคคลทั่วไป

วันที่ 5: อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560

ห้องเวลาหลักสูตรวิทยากรกลุ่มเป้าหมาย
100113.00-16.00โซเชียลมีเดียกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
และผู้มารับบริการ
ผศ.พรพรรณ เชยจิตรนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ดร.เทียม09.00-12.00กลยุทธ์และทักษะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจผศ.ดร.รุ้ง ศรีอัษฎาพรนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ดร.เทียม13.00-16.00การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกสำหรับคนทำงานอ.น้ำฝน ภักดีนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ChocBox13.00-16.00Workshop สื่อสารการแสดงอ.ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พรนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป

คำอธิบายหลักสูตร

 
เสวนา: พัฒนาการทางวาทวิทยาและแนวโน้มการเรียนการสอนวาทวิทยาในยุคโลกาภิวัตน์
การสังสรรค์เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผลงานวิจัย “พัฒนาการทางวาทวิทยาและแนวโน้มการเรียนการสอนวาทวิทยาในยุคโลกาภิวัตน์” นำทีมนักวิจัยโดย รองศาสตราจารย์เมตตา วิวัฒนานุกูล ร่วมตั้งคำถามและร่วมเสนอความคิดเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนา “สื่อบุคคล” อันเป็นหัวใจสำคัญของศาสตร์ด้านวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
กลยุทธ์และทักษะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
หลักสูตรการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์เป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการคิดเชิงกลยุทธ์ เน้นให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักและการวางแผนในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ และข้อแนะนำในการพัฒนาทักษะการสื่อสารในการเจรจาต่อรองด้วยกลยุทธ์ที่เหนือชั้นเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการเจรจา
ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนและกล่าวสุนทรพจน์
หลักสูตรการเขียนและกล่าวสุนทรพจน์ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานของการเขียนร่างสุนทรพจน์เพื่อใช้กล่าวในงานพิธีต่างๆ เช่น พิธีเปิด/ปิดงาน พืธีกล่าวต้อนรับ การแสดงความยินดีในวาระโอกาสต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้จัดงาน เรียนรู้การใช้ภาษาและลีลาการเขียน โดยเน้นฝึกปฏิบัติการเขียนให้ถูกหลักการและฝึกการกล่าวให้น่าฟัง พร้อมรับฟังคำแนะนำจากวิทยากรเพื่อให้เกิดทักษะการเขียนและการกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
ศิลปะการพูดและนำเสนอต่อหน้าชุมชน
หลักสูตรมุ่งให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการพูดและนำเสนอต่อหน้าชุมชน เทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการพูด อาทิ การสร้างความมั่นใจและแก้ไขอาการประหม่า การเตรียมการพูดและการนำเสนอตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การเตรียมเรื่องที่จะนำเสนอ การประมวลความคิดและจัดระเบียบเนื้อเรื่องสำหรับการพูด การปฏิบัติตนในขณะพูดเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟัง ฝึกปฏิบัติการพูดและนำเสนอในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมรับฟังคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้ซึ่งมีประสบการณ์การพูดในที่ชุมชนทั้งระดับประเทศและนานาชาติมากว่า 20 ปี
ทักษะการเป็นวิทยากรและกระบวนกรมืออาชีพ
หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (speaker) และกระบวนกร (facilitator) มืออาชีพ เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อเป็นวิทยากรและกระบวนกรที่มีคุณภาพ เรียนรู้กลยุทธ์การออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรม รวมถึงพัฒนาทักษะ เสริมประสิทธิภาพการถ่ายทอดความรู้และการพาผู้ฟังไปสู่การค้นพบความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ ผ่านการฝึกปฏิบัติและรับฟังคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้ผ่านเวทีการฝึกอบรมมาแล้วทั่วประเทศ
กลยุทธ์และทักษะการนำเสนอทางวิชาการ
หลักสูตรกลยุทธ์และทักษะการนำเสนอทางวิชาการเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือคณาจารย์ใหม่ผู้ต้องการเตรียมความพร้อมด้านการนำเสนอทางวิชาการทั้งในเวทีระดับชาติและนานาชาติ เน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการเตรียมและเรียบเรียงเนื้อหาการนำเสนอเชิงวิชาการอย่างมีโครงสร้าง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง รวมถึงหลักการใช้น้ำเสียง ภาษากาย และการตอบคำถามในการนำเสนอ บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์การนำเสนอทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์และทักษะการสร้างสรรค์สื่อประกอบการนำเสนอ
หลักสูตรกลยุทธ์และทักษะการนำเสนอทางวิชาการเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ผู้ เน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการเลือกและจัดองค์ประกอบภาพ กราฟฟิค ตัวอักษร เพื่อสามารถสื่อสารเนื้อหาการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ และเป็นที่จดจำ บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์การสร้างสรรค์สื่อประกอบการนำเสนอทั้งในเวทีวิชาการและในเชิงพาณิชย์
ทักษะการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการหรือผู้ประกาศ มุ่งเน้นให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะพิธีกร ผู้ดำเนินรายการและผู้ประกาศในงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฎี การสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง พร้อมรับฟังคำแนะนำจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริงในการเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ และผู้ประกาศ
ทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและทำงานในองค์กรต่างๆ เน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานในการออกเสียงและสามารถพัฒนาบุคลิกภาพการใช้เสียงในการพูด การอ่านและการสื่อสารด้วยเสียงรูปแบบต่างๆ ได้ถูกต้อง ชวนฟังและน่าประทับใจ ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริงพร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกสำหรับคนทำงาน
หลักสูตรนี้มุ่งให้คำแนะนำด้านบุคลิกภาพภายนอกในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกาย การเลือกสไตล์การแต่งกายทั้งแก่บัณฑิตจบใหม่เพื่อเตรียมตัวสู่การสมัครงาน รวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ให้สามารถเข้าใจหลักการและรับคำแนะนำในการแสดงอากัปกิริยา การแต่งกายให้เหมาะสมบุคลิก ตำแหน่งหน้าที่การงาน รวมทั้งการแต่งกายให้เหมาะสมกับวาระโอกาสต่างๆ
การสร้างและการสื่อสารภาพลักษณ์บุคคล
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจสร้างและสื่อสารภาพลักษณ์บุคคล (personal branding) เริ่มต้นจากการรู้จักอัตลักษณ์ของตน (self-identity) ไปสู่หลักการพัฒนาตัวตน และสื่อสารภาพลักษณ์ของตนเองหรือผู้ที่ตนกำลังพัฒนาสู่สาธารณะอย่างเหมาะสม ผ่านการบรรยายและฝึกทำกิจกรรมการพัฒนาโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ร่วมสิบปีในการสร้าง พัฒนา และสื่อสารภาพลักษณ์ของบุคคลผู้มีชื่อเสียงในแวดวงการแสดง
โซเชียลมีเดียกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มารับบริการ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจกลยุทธ์การสร้างเนื้อหาและการสื่อสารตอบกลับในโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มารับบริการ รวมถึงการสื่อสารภาพลักษณ์อันน่าประทับใจขององค์กร ผ่านการบรรยายและวิเคราะห์เจาะลึกกรณีศึกษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ ไอจี และทวิตเตอร์ของแบรนด์ต่างๆ โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจบริการและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดีย
ศาสตร์สื่อสารการแสดงกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจศาสตร์ด้านศิลปะการละคร และการใช้ศาสตร์ดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการจดจำและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน ผ่านการบรรยายและฝึกทักษะโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้และสอนภาษาอังกฤษทั้งสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและในชีวิตประจำวัน
การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศาสตร์ของการใช้จิตใจเป็นกลไกขับเคลื่อนร่างกายเพื่อการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ด้านการละคร การนำเสนอ การปรับบุคลิกภาพ และการใช้ชีวิตประจำวัน บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ Physical Psychology และด้านการละครเวที
Question Yourself ถามใจให้เป็น เห็นอนาคตได้ไกล
เป็นโครงการปริญญานิพนธ์ในรูปแบบกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่นำเสนอนวัตกรรมทางวาทวิทยาด้านการสื่อสารกับตนเอง (Intrapersonal Communication) ผ่าน “การตั้งคำถาม” เพื่อนำไปสู่การรู้จักตัวเอง และการเลือกเส้นทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษารวมถึงเส้นทางการประกอบอาชีพของตนเองอย่างเหมาะสม การฝึกอบรมในครั้งนี้อำนวยการสอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Question Thinkingหรือ “การคิดเป็นคำถาม” เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และผู้ที่สนใจเข้าใจการตั้งคำถามกับตนเอง และแนวทางการตั้งคำถามเพื่อจะรู้จักตนเองอย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
Let’s get hired สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน
เป็นโครงการปริญญานิพนธ์เพื่อพัฒนาทักษะการนําเสนอตนเองของบัณฑิตจบใหม่และผู้ที่สนใจ ผ่านการเล่าเรื่องอย่างมีกลยุทธ์ในเวลาที่จํากัด รวมถึงทักษะการวิเคราะห์และตอบคําถามอย่างตรงประเด็นในบริบทการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษผ่านการสัมภาษณ์แบบต่อหน้าและแบบผ่านสื่อออนไลน์โดยการวิเคราะห์เจาะลึกกรณีศึกษาจริงอภิปรายและฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์จําลองของการสัมภาษณ์โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานทั้งในองค์กรไทยและต่างชาติกว่า 20 ปีที่พร้อมจะแชร์กับคนรุ่นใหม่ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ที่จําเป็นต่อการสัมภาษณ์งานในยุคดิจิทัล
CROSSOVER – ก้าวข้ามความท้าทายในองค์กรข้ามชาติ (ญี่ปุ่นและอเมริกัน) ในประเทศไทย
เป็นโครงการปริญญานิพนธ์ซึ่งเหมาะสำหรับผู้สนใจและผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่การทำงานในองค์กรข้ามชาติ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมก้าวข้ามความท้าทายทางวัฒนธรรมในองค์กรข้ามชาติญี่ปุ่น และอเมริกันในประเทศไทย โดยให้ความรู้และกลยุทธ์ในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองโดยวิทยากรผู้เข้าใจคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการทำงานในองค์กรข้ามชาติมาเป็นเวลากว่า 20 ปี
 

ใบสมัครโครงการ

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม

  1. อ่านรายละเอียดของโครงการให้ครบถ้วน และทำการตรวจสอบข้อมูลการจัดอบรมของหลักสูตรต่างๆ ในตารางการจัดอบรม
  2. ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มประเภทใดประเภทหนึ่ง (นักเรียน, นิสิต/นักศึกษา, บุคคลทั่วไป)
  3. ทำเครื่องหมายวงกลมรอบหมายเลขรหัสหลักสูตร ในใบสมัครหน้าที่ 2 หลักสูตรที่วันเวลาไม่ตรงกัน สามารถสมัครคู่กันได้
  4. สร้าง E-mail โดยใส่คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล และรหัสหลักสูตรที่สมัคร ในช่องชื่อเรื่อง (Subject) [ตัวอย่าง: นาย วิชาการ คงแก่เรียน สมัครหลักสูตรรหัส 13, 31] พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครในฟอร์แมต Word Document (.doc หรือ .docx) เท่านั้น
  5. ส่งมาที่ sppa.expo@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 (หากพบปัญหาโปรดแจ้งผ่านเฟซบุ๊ก คลิกที่นี่)
ติดตามรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ทาง scn.ncath.org และเฟซบุ๊ก SCN ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
หากสมัครแล้วไม่เข้าอบรม ต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การอบรมในอนาคต
 

ผู้ประสานงาน

หลักสูตรผู้ประสานงานหมายเลขโทรศัพท์
เสวนา: พัฒนาการทางวาทวิทยาและแนวโน้มการเรียนการสอนวาทวิทยาในยุคโลกาภิวัตน์สุพิชญา (กวาง)08-6851-3356
กลยุทธ์และทักษะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจวิไลลักษณ์ (ก๋วย)09-8449-9151
ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนและกล่าวสุนทรพจน์พัทธ์วลี (มิ้นโฮ)08-6828-7676
ศิลปะการพูดและนำเสนอต่อหน้าชุมชนชัยวัฒน์ (บอส)08-4700-0994
กลยุทธ์และทักษะการนำเสนอทางวิชาการอิสระ (แชมเปญ)08-4883-8833
กลยุทธ์และทักษะการสร้างสรรค์สื่อประกอบการนำเสนอชัยวัฒน์ (บอส)08-4700-0994
ทักษะการเป็นวิทยากรและกระบวนกรมืออาชีพภรัณยู (ไตร)08-2393-0111
ทักษะการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศกนกอร (อ้อม)08-3549-2445
การสร้างและสื่อสารภาพลักษณ์บุคคลกนกอร (อ้อม)08-3549-2445
ทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสารเกียรติยศ (โฟล์ค)08-6500-1410
โซเชียลมีเดียกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มารับบริการวิไลลักษณ์ (ก๋วย)09-8449-9151
ศาสตร์สื่อสารการแสดงกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเกียรติยศ (โฟล์ค)
พลอย
08-6500-1410
08-1846-2824
การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการสื่อสารอิสระ (แชมเปญ)08-4883-8833
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกสำหรับคนทำงานพัทธ์วลี (มิ้นโฮ)08-6828-7676
Workshop การแสดงสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย: การสื่อสารการแสดงกับการพัฒนาสังคมพลอย08-1846-2824
Question Yourself: ถามใจให้เป็น เห็นอนาคตได้ไกลณภัทร (เอิธ)
ดวงหทัย (บัว)
09-0969-8989
08-4971-0084
Let’s get hired: สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้งานพุธิตา (มายด์)
รดามณี (รดา)
08-6777-1626
08-6414-2519
CROSSOVER – ก้าวข้ามความท้าทายในองค์กรข้ามวัฒนธรรม (ญี่ปุ่นและอเมริกัน)พลอยฟ้า (เฟรนด์)
เกศทิพย์ (ปุยนุ่น)
08-7783-3444
08-6528-9645

ประกาศรายชื่อ

 

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในโครงการ SPPA Expo: นวัตกรรมการเรียนรู้ทางวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ในงาน จุฬาฯ Expo 2017 ระหว่างวันพุธที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 จัดอบรม ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครเข้าอบรม สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่ชื่อหลักสูตรในตารางด้านล่าง
หลักสูตรรหัส 15, 16, 33 และ 34 ผู้สนใจที่ไม่ได้สมัครไว้ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าอบรมเพิ่มเติมได้ที่หน้างานในวันอบรม
หากท่านสมัครแล้วไม่เข้าอบรม จะต้องแจ้งยกเลิกก่อน 15 มีนาคม 2560 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครเข้าอบรมในอนาคต

 
 
รหัสวันที่เวลาหลักสูตร
11พ. 15 มี.ค. 256013.00-16.00ทักษะการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ
12พ. 15 มี.ค. 256013.00-16.00กลยุทธ์และทักษะการนำเสนอทางวิชาการ – ภาษาไทย
13พ. 15 มี.ค. 256013.00-16.00การสร้างและสื่อสารภาพลักษณ์บุคคล
14พ. 15 มี.ค. 256009.00-12.00เสวนา – พัฒนาการทางวาทวิทยาและแนวโน้มการเรียนการสอนวาทวิทยา
ในยุคโลกาภิวัตน์
15พ. 15 มี.ค. 256013.00-16.00ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน
16พ. 15 มี.ค. 256013.00-16.00Workshop สื่อสารการแสดง
21พฤ. 16 มี.ค. 25609.00-12.00ทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร
22พฤ. 16 มี.ค. 25609.00-12.00กลยุทธ์และทักษะการสร้างสรรค์สื่อประกอบการนำเสนอ
23พฤ. 16 มี.ค. 256013.00-16.00กลยุทธ์และทักษะการนำเสนอทางวิชาการ – ภาษาอังกฤษ
24พฤ. 16 มี.ค. 256013.00-16.00การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการสื่อสาร
31ศ. 17 มี.ค. 256013.00-16.00ทักษะการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ
32ศ. 17 มี.ค. 25609.00-12.00ทักษะการเป็นวิทยากรและกระบวนกรมืออาชีพ
33ศ. 17 มี.ค. 256013.00-16.00ทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร
34ศ. 17 มี.ค. 256009.00-12.00ศาสตร์สื่อสารการแสดงกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
35ศ. 17 มี.ค. 256013.00-16.00ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน
36ศ. 17 มี.ค. 256013.00-16.00Workshop สื่อสารการแสดง
41ส. 18 มี.ค. 25609.00-12.00ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนและกล่าวสุนทรพจน์
42ส. 18 มี.ค. 256013.00-16.00ทักษะการใช้เสียงเพื่อการสื่อสาร
43ส. 18 มี.ค. 256013.00-16.00ทักษะการเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ
44ส. 18 มี.ค. 256013.00-16.00การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการสื่อสาร
51อา. 19 มี.ค. 256013.00-16.00โซเชียลมีเดียกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มารับบริการ
52อา. 19 มี.ค. 256009.00-12.00กลยุทธ์และทักษะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
53อา. 19 มี.ค. 256013.00-16.00การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกสำหรับคนทำงาน
54อา. 19 มี.ค. 256013.00-16.00Workshop สื่อสารการแสดง