SCN News

December 7, 2017

Communication Forum 2017

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (Communication Forum 2017) เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพมหานคร โดยมีคณาจารย์ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในงานมีการนำเสนอประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 15 ประเด็น พร้อมกิจกรรมสานสัมพันธ์และสันทนาการ Miss and Mister Comm Forum 2017
November 28, 2016

Communication Forum 2016

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (Communication Forum 2016) เมื่อวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นหลายรูปแบบ ทั้งการนำเสนอผลงานการศึกษาและวิจัย การประชุมหารือการพัฒนาเครือข่ายทางวาทนิเทศ การสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น
November 14, 2016

SCN Members Meeting

เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เครือข่ายวิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศ (SCN) นำโดยคณาจารย์ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ร่วมกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายวาทนิเทศขึ้น เนื่องในโอกาสการเปิดตัวเครือข่ายวาทนิเทศบนเว็บไซต์ และวาระเกษียณอายุราชการของ รศ.เมตตา วิวัฒนานุกูล ณ ชั้น 4 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย