เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เครือข่ายวิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศ (SCN) นำโดยคณาจารย์ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ร่วมกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายวาทนิเทศขึ้น เนื่องในโอกาสการเปิดตัวเครือข่ายวาทนิเทศบนเว็บไซต์ และวาระเกษียณอายุราชการของ รศ.เมตตา วิวัฒนานุกูล ณ ชั้น 4 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยการประชุมสมาชิกเครือข่ายวาทนิเทศในครั้งนี้ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคณาจารย์อาวุโส (สมาชิกกิตติมศักดิ์) ตอบรับเข้าร่วมงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้จัดงาน ได้แก่ รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย, รศ.ดร.จำนง วิบูลย์ศรี, ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์, รศ.ดร.อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, ศ.ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์ และ รศ.อวยพร พานิช นอกจากนี้ ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตบเท้าเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายฯ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

สมาชิกกิตติมศักดิ์ เครือข่ายวิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศ (SCN)
(จากซ้ายไปขวา) ศ.ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์, ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์, รศ.ดร.อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, รศ.เมตตา วิวัฒนานุกูล, รศ.อวยพร พานิช, รศ.ดร.สวนิต ยมาภัย และ รศ.ดร.จำนง วิบูลย์ศร

พิธีกราบคารวะบูรพคณาจารย์
นำโดยคณาจารย์ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สถานภาพและแนวโน้มการศึกษาวาทนิเทศ”
โดย รศ.เมตตา วิวัฒนานุกูล

การแสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจเครือข่ายวาทนิเทศ 2559-2560
โดย ผศ.ดร.รุ้ง ศรีอัษฎาพร

สมาชิกเครือข่ายวาทนิเทศถ่ายภาพร่วมกัน

เข้าชมชุดภาพถ่าย SCN Members Meeting: คลิกที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆ

Pichaet Tang-on
Pichaet Tang-on
อาจารย์ พิเชษฐ์ แตงอ่อน - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยุ-โทรทัศน์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และระดับปริญญาโท ในสาขาวาทนิเทศและการสื่อสารผ่านสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อ รวมทั้งการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง และนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจด้านการผลิตสื่อดิจิตอล เทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงการสื่อสารของมนุษย์ในบริบทของเทคโนโลยี