ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (Communication Forum 2016) เมื่อวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมีคณาจารย์ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นหลายรูปแบบ ทั้งการนำเสนอผลงานของมหาบัณฑิต นิสิตปริญญาโท และนิสิตปริญญาเอก การประชุมหารือการพัฒนาเครือข่ายทางวาทนิเทศ การสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นต้น

การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมวิพากษ์ผลงานและการนำเสนอประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ของนิสิตปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 21 เรื่อง (ดูเอกสารประกอบ คลิกที่นี่)

กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศ เพื่อเป็นเวทีวิชาการให้นิสิตได้ฝึกทักษะในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงวิพากษ์จากคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนา และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในศาสตร์สาขาวาทนิเทศและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางขึ้น

การนำเสนอผลงานของมหาบัณฑิต และนิสิตปริญญาโท

การนำเสนอผลงานของนิสิตปริญญาเอก

การสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ทั้งคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ถ่ายภาพร่วมกัน

เข้าชมชุดภาพถ่าย Communication Forum 2016: คลิกที่นี่

อ่านข่าวอื่นๆ

Pichaet Tang-on
Pichaet Tang-on
อาจารย์ พิเชษฐ์ แตงอ่อน - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยุ-โทรทัศน์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และระดับปริญญาโท ในสาขาวาทนิเทศและการสื่อสารผ่านสื่อ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อ รวมทั้งการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดและการแสดงออก ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง และนิสิตปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจด้านการผลิตสื่อดิจิตอล เทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงการสื่อสารของมนุษย์ในบริบทของเทคโนโลยี