Communication

December 7, 2017

Communication Forum 2017

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (Communication Forum 2017) เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพมหานคร โดยมีคณาจารย์ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในงานมีการนำเสนอประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 15 ประเด็น พร้อมกิจกรรมสานสัมพันธ์และสันทนาการ Miss and Mister Comm Forum 2017
June 15, 2018

The Intern: กลยุทธ์การสร้างความประทับใจในที่ฝึกงาน

เวียนกลับมาอีกครั้ง สำหรับโครงการปริญญานิพนธ์ทางวาทนิเทศ หรือที่เรียกกันติดปากว่า senior project ซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวาทนิเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ (สนับสนุนทุนดำเนินงานโดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังที่เคยเป็นมาเสมอ) วัตถุประสงค์หลักของการดำเนินโครงการ คือ การเปิดพื้นที่การเรียนรู้แบบ Action Research เพื่อให้นิสิตนำความรู้ทางวาทนิเทศและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการมาประยุกต์ใช้ เรียนรู้กระบวนการการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพและครบวงจร มีความสมจริงสมจังเพื่อจะพร้อมเข้าสู่การทำงานและการบริหารโครงการในอนาคต และจะได้เผยแพร่ต่อผู้สนใจทางเว็บไซต์ของทางภาควิชาฯ ตามรอยของรุ่นพี่นิเทศ จุฬาฯ 49
July 1, 2018

Boundary: การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อปกป้องสิทธิด้านร่างกาย

ในรอบที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ Speech Communication Network ได้นำเสนอสรุปโครงการปริญญานิพนธ์ The INTERN: กลยุทธ์การสร้างความประทับใจในที่ฝึกงาน ซึ่งได้รับผลป้อนกลับเป็นอย่างดีจากแฟนๆ มาในครั้งนี้ นิสิตพลอย ศิริอุดมเศรษฐ จะนำเสนอสรุปโครงการ “BOUNDARY: การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อปกป้องสิทธิด้านร่างกาย” ซึ่งถือเป็นประเด็นความสนใจโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับ “ขอบเขต” ของร่างกาย และได้รับผลกระทบจากการถูก “ล่วงละเมิด” รังแก แทะโลม ลวนลาม ทั้งด้วยวาจา สายตา กิริยา และพฤติกรรม คำถามสำคัญที่จะช่วยปกป้องกลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ คือ “ขอบเขต” ร่างกายของฉันและของผู้อื่นเป็นอย่างไร?