Speech

November 14, 2016

SCN Members Meeting

เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เครือข่ายวิชาการและวิชาชีพทางวาทนิเทศ (SCN) นำโดยคณาจารย์ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ร่วมกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายวาทนิเทศขึ้น เนื่องในโอกาสการเปิดตัวเครือข่ายวาทนิเทศบนเว็บไซต์ และวาระเกษียณอายุราชการของ รศ.เมตตา วิวัฒนานุกูล ณ ชั้น 4 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย