Interpersonal Communication

August 19, 2019

Lift Up Your Wings กับการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพการคิด การพูด และการนำเสนอตนเอง ในการสัมภาษณ์งานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

ยังคงว่าด้วยการนำเสนอองค์ความรู้สกัดเข้มข้นจากโครงการปริญญานิพนธ์สาขาวาทวิทยา โครงการชุดที่ 2 ที่จะดำเนินการเผยแพร่ ผ่านแพลตฟอร์มนี้ เกี่ยวข้องกับ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” และ “การพัฒนาศักยภาพการคิด การพูด และการแสดงออก” ในบริบทต่าง ๆ เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยม และเป็นความฝันของหนุ่มสาวหลายคนมาตลอดยุคสมัย คือการเป็น “พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน”