Proposition

December 7, 2017

Communication Forum 2017

ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (Communication Forum 2017) เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต กรุงเทพมหานคร โดยมีคณาจารย์ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในงานมีการนำเสนอประเด็นการศึกษาวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 15 ประเด็น พร้อมกิจกรรมสานสัมพันธ์และสันทนาการ Miss and Mister Comm Forum 2017